วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 13 รายการ ตามเอกสารที่แทบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 51 รายการ ตามเอกสารที่แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 22 รายการ ตามเอกสารที่แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจุดตรวจควบคุมโรคระบาด โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง