วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาฯ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อหนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง