วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น (จ้างเหมาไม่ประจำทาง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง