วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร และ จ้างเเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง จำนวน 63 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน 42 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง จำนวน 47 รายการ พร้อมเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง