วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นหมอกควันกับทรายอะเบท) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฉนียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง