วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
วัสดุการศึกษา จำนวน 47 รายการ
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านนายบัญชี ยังมี ถึง บ้านนายจันที เชิดชู บ้านบะ หมู่ที่ 1
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ อบต.บะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง หมู่ที่ 15 ถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่ที่ 10,15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง